Op naar beter


Op weg naar beter

Pers­bericht:

Op uitn­odig­ing van De Balie Live Jour­nal­ism heeft Leonard van Mun­ster het kunst­werk Op naar beter gemaakt. Van Mun­ster maakte het werk in aan­loop naar Het Schim­mel­paradijs, de slotvoorstelling van het nieuw­ste onder­zoek van De Balie Live Journalism.

Het Schim­mel­paradijs
Veilig en leef­baar wonen is niet voor iedereen in Ams­ter­dam vanzelf­sprek­end. Ter­wijl aan de voorkant de nieuwe verf en de dure koffiezaak de vierkante meter­prijs opdri­jven, zien hon­der­den Ams­ter­dammers hoe achter hun gevel de tocht, schim­mel, houtrot, en lekk­ages het woon­plezier bed­er­ven. De Balie Live Jour­nal­ism deed 4 maan­den onder­zoek naar achter­stal­lig onder­houd in Ams­ter­dam. Op 17 decem­ber pre­sen­teert de onder­zoek­sredac­tie in samen­werk­ing met the­ater­maker Jelle Zijl­stra de resul­taten in een the­atrale voorstelling: Het Schim­mel­paradijs.

Naar aan­lei­d­ing van tussen­ti­jdse resul­taten van het onder­zoek van De Balie Live Jour­nal­ism stelde Tweede Kamer­lid Jes­sica van Eijs (D66) vra­gen aan min­is­ter van Bin­nen­landse Zaken en Koninkrijk­sre­laties Ray­mond Knops over de ver­ant­wo­ordelijkheid voor de vei­ligheid van geis­ers in huur­wonin­gen. Knops gaf aan te onder­zoeken of de ver­plicht­ing tot onder­houd voor ver­hu­ur­ders kan wor­den vast­gelegd in een wet of regelgeving.

Het Schim­mel­paradijs | 17 decem­ber 20:00 | De Balie 

Leonard van Mun­ster
Van Mun­ster is o.a. bek­end van Nail House, het piep­kleine huisje dat hij bouwde op een van de duurste stuk­jes grond van Ams­ter­dam, naast Par­adiso. De instal­laties van Van Mun­ster bevin­den zich voor­namelijk in de pub­lieke ruimte waar de omgev­ing een belan­grijk onderdeel uit­maakt in de belev­ing. Eerder bouwde hij een Fata Mor­gana [Under Heaven 02] onder de A10 en plaat­ste hij een gekap­seisd jacht mid­den op de Zuidas. De meeste kunst­werken van Van Mun­ster in de open­bare ruimte zijn maar tijdelijk te zien.

De Balie Live Jour­nal­ism
De onder­zoek­sredac­tie van De Balie onder­zoekt samen met haar inwon­ers de ver­halen van Ams­ter­dam. Want wie kan deze ontwik­kelin­gen beter duiden dan de Ams­ter­dammer zelf? Ze brain­stor­men met stadgenoten, pub­liceren jour­nal­istieke ver­halen en bren­gen tot slot alles samen in ver­rassende the­ater­voorstellin­gen. Want zij geloven: ver­halen moet je tot leven wekken, in de jour­nal­istiek en op het podium. Eerder onder­zoek van Live Jour­nal­ism ging over werk­ende Ams­ter­dammers die amper rondkomen. 

 

Comments are closed.

saç tozu escort bayan maltepe escort pendik escort kartal escort maltepe escort escort bayan kartal escort pendik escort maltepe escort kartal escort kadıköy escort ataşehir escort bostancı escort