Nail house


Op zater­dag 16 maart 2019 is de open­ing op het bouwter­rein aan de Brouw­ers­gracht 159 naast Van Zijll Lang­h­out con­tem­po­rary art — v.a. 16:00  

Mid­den in het cen­trum van Ams­ter­dam, op een braak­liggende ter­rein­heb ik een site spe­cific kunst­werk gere­aliseerd: Een grote berg zand met daarop een pitoresque blauw houten huisje. Het lijkt wel alsof de bewoner geweigerd heeft te vertrekken en dat de bouw­put ron­dom deze won­ing al is afge­graven. Zoals je dat vast kent uit China waar soms mensen niet willen wijken voor de plan­nen van een pro­jec­ton­twikke­laar of de overheid.

Dit werk ver­beeldt een vorm van protest en verzet, maar ver­beeldt ook een vorm van verlangen.‘s Avonds brandt er lichtje vanachter de gordi­jn­t­jes en het was­goed wap­pert in de wind. Het geheel is gebouwd op een frac­tie van de werke­lijke grootte. Een maat die ver­war­rend werkt: net te groot om ongeloofwaardig te zijn en net te klein voor het echte geluk .…

Het werk heb ik zon­der ver­gun­ning geplaatst en ik geeft hier­mee een nood­kreet af.

Al meer dan 10 jaar bouw ik grote kunst­werken in de open­bare ruimte. Vee­lal op eigen ini­ti­atief in de buiten­wijken van Ams­ter­dam. Juist in de stads­de­len West en Nieuw west. De gebieden waar jon­geren van huisuit niet veel met kunst in aan­rak­ing komen. In plaats van dat de gemeente mijn inzet waardeerd, ondervind ik de laat­ste jaren over­we­gend tegen­werk­ing. De werken wor­den niet onder­houden of wor­den vernietigd.

U kunt ste­unen door een waarder­ing achter te laten. Hier­door kan ik het ver­plichte “draagvlak” aan­to­nen, zodat de poli­tiek ziet dat het werk dat ik maak ook door mensen gewaardeerd wordt.…

_DSC5275Photo: René Ger­rit­sen
In 2015 is de instal­latie te zien geweest op de Schinkelkade in Ams­ter­dam op uitn­odig­ing van Kads:

Een donatie is mogelijk en welkom,…

Total: € -

Nail house by night

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Chi­nese inspiratie

The mak­ing of

Comments are closed.