Fortuna

20150310-IMK_6252-72dpiphoto: Matthijs Immink

press release:
Ship stranded in finan­cial heart Zuidas Amsterdam

Be warned: if you arrive in Zuidas on 3 March, there’s a good chance you won’t believe your eyes when you step out onto Mahler­plein. You will be greeted by the spec­tac­u­lar sight of a life-sized, sea­wor­thy ship keeled over on its side, right in the heart of the busi­ness dis­trict. With its keel on dis­play, the ves­sel looks gigan­tic and gives you the same feel­ing of insignif­i­cance as gaz­ing up at the build­ings that tower around you. This work of art – For­tuna – will be on dis­play from 3 March till the end of the month.

For­tuna is the work of artist Leonard van Mun­ster and stands for the tur­bu­lent times in which our soci­ety finds itself. For­tuna was the Roman god­dess of chance, the deity respon­si­ble for both good for­tune and bad.
Leonard van Mun­ster has this to say about the sym­bol­ism of For­tuna: “A ship on its side rep­re­sents both a ship that can­not con­tinue its voy­age and a ship that might one day sail again. It con­jures up thoughts of pur­su­ing your dreams, dis­cov­er­ing the wide world, embrac­ing new chal­lenges. It’s like the Suri­namese say­ing: mi kanto ma mi de ete. It means I’ve cap­sized but I’m still here. In other words, I have known set­backs but I’m not about to give up. It’s a pow­er­ful expres­sion of willpower and the deter­mi­na­tion to fight. Despite every­thing, you are still alive and able to achieve your dreams.”

For­tuna is a site-specific art­work, which means that the set­ting plays an impor­tant part in how it is per­ceived. It was selected espe­cially to give the peo­ple who live and work in Zuidas a sense of won­der and inspi­ra­tion. The sym­bol­ism of embrac­ing chal­lenges and achiev­ing dreams is very apt in this dynamic busi­ness dis­trict. Unex­pected twists of for­tune are always pos­si­ble, even in Zuidas.

The owner of Elling Yacht­ing has made a brand new 15-metre Elling E4 yacht avail­able for the art­work. When March is over, the Elling will take to sea again.

Note to the edi­tors:
For­tuna was on dis­play from March 3 till April 3 , 2015 on Gus­tav Mahlerplein.

Spon­sors: Elling yacht­ing & Ams­ter­dams fonds voor de kunst & Gemeente Ams­ter­dam & stads­deel Zuid & Hello Zuidas & AkzoNo­bel & BPD Ontwik­kel­ing & report­ing Insight & Bouwatch

 

 


photo: Peter Cox

Tip zie tv-program: NPO kun­st­pro­gramma Landinwaards

For­tuna, of Fanum For­tu­nae, was de Romeinse godin van het toe­val, zowel van het geluk als van het ongeluk.

Het kunst­werk For­tuna is een tijds­beeld ken­merk­end voor de roerige peri­ode waarin onze maatschap­pij zich bevindt.Een schip op haar zij staat niet enkel voor een schip dat niet verder kan maar tevens voor een schip dat weer kan gaan varen,….je dromen nas­treven en de wijde wereld ont­dekken. Uitdagin­gen aan­gaan.
Het is zoals het suri­naamse gezegde: Mi kanto ma mi de ete, dat betekent let­ter­lijk; ik ben gekan­teld maar ik ben er nog.….
Met andere woor­den, ik heb tegensla­gen gek­end maar ik geef niet op. Daar spreekt een enorme wilskracht en stri­jd­baarheid uit.
Ondanks alles leef je nog en ben je inder­daad nog in staat je dromen te verwezenlijken.

Van Mun­ster: “Het Mahler­plein is een beetje een raar soort plein. Het lijkt er altijd te waaien. De eerste keer dat ik er was, sprak de dubbel­heid van het plein me gelijk aan: De kan­toren die er geves­tigd zijn, zijn niet de min­ste. Vee­lal grote bedri­jven die in de top van het bedri­jf­sleven staan… en dan zo’n leeg en kaal en saai plein. De witte bankjes op het plein doen me eerder denken aan plas­tic tuin­meu­bi­lair dan aan led­eren fau­teuils die je in een bank,- of notariskan­toor verwacht.
Mijn eerste gedachte was om die leegte van het plein te gebruiken of te ver­sterken. De leegte van een open zee kan heel mooi zijn.

In gedachten zag ik mid­den op het plein een groot indruk­wekkend schip op haar zij liggen waar je omheen kunt lopen.
De kiel, die nor­maal niet te zien is, blijkt ineens gigan­tisch. Een beetje het­zelfde nietige gevoel als wan­neer je omhoog kijkt langs de kan­toor­torens. Een schip heeft vele uiteen­lopende asso­ci­aties. Een schip staat voor vri­jheid, voor reizen en voor ont­dekken. De ont­dekkingsreizigers ont­dek­ten nieuwe con­ti­nen­ten en brachten de vreemd­ste goed­eren mee terug. Tegen­wo­ordig varen mega con­tain­er­schepen dag en nacht af en aan.
Voor som­mige mensen is weg­varen met een zee­waardig schip de ultieme droom. Het gevoel dat je alles achter je zult laten en de zeeën over trekt naar de mooiste tro­pis­che eilan­den. Door een schip wordt een onbereik­baar paradi­jselijk eiland ineens bereik­baar. Het doet je fan­taseren dat je er zelf ooit van­door gaat.
Of denk aan super­son­is­che jachten. Dit zijn luxe eilan­den op zichzelf. De graad­me­ter om te laten zien hoe ver­mo­gend je bent.
Wat zijn de ver­schil­lende dri­jfv­eren van de werk­ende mens op de Zuidas

Na de enorme economis­che expan­sie en groei die de afgelopen jaren onbeperkt leek zie je nu ideële bedri­jfs­doel­stellin­gen ontstaan. Een zee­waardig schip als was het van een werel­dreiziger of een luxe gestroom­li­jnde par­el­witte ver­sie van een snele zak­en­man.
Op het dek hangen vrolijk gek­leurde lam­p­jes te wiebe­len in de wind. Bin­nen klinkt er muziek uit een tran­sis­tor radiootje. Het doet je fan­taseren dat je er zelf ooit van­door gaat. Pak uit en zwem­broek aan… Een roman­tisch beeld met een randje.”

Het kunst­werk For­tuna is een ‘site spe­cific’ werk, waar­bij de omgev­ing een belan­grijk onderdeel uit­maakt in de belev­ing ervan.

Het idee lanceerde Van Mun­ster al in 2012, toen hij artist in res­i­dence was op de Zuidas. Op uitn­odig­ing van Stads­deel Zuid heeft Van Mun­ster het plan uit­gew­erkt en op haal­baarheid onderzocht.

Hij ont­moete in Dus­sel­dorf de eige­naar van Elling yacht­ing die voor dit project een gloed­nieuwe 15 meter lange ‘Elling E4’ beschik­baar stelde.
Dat de Elling na omslaan weer door­vaart is voor de eige­naar een mooie link. Bek­ijk hier de beelden van de elling 360 capize test : www.elling-yachting.com

Op 2 maart om 19:00 uur 2015 begin­nen de takel­w­erkza­amhe­den aan kruis­ing van de Amsteldijk en de Borcht waarna het ver­voer van dit gigan­tis­che jacht over de weg naar het mid­den van het Gus­tav Mahlerplein.

Open­ing was: op vri­jdag de 13e

16.30 uur ont­vangst bij het schip op het Mahler­plein
17.00 uur Leonard van Mun­ster heet gas­ten welkom en vertelt
17.10 uur offi­ciële han­del­ing door,.. “onder voor­be­houd“
17.20 uur Cham­pagne tegen het schip
brass­band speelt:  “Mi kanto ma mi de ete”

Fd: 04-03-2015

artikel NRC in dec 2014:

Wikipedia: “For­tuna, of Fanum For­tu­nae, was de Romeinse godin van het toe­val, zowel van het geluk als van het ongeluk.”

 

Comments are closed.

saç tozu escort bayan maltepe escort pendik escort kartal escort maltepe escort escort bayan kartal escort pendik escort maltepe escort kartal escort kadıköy escort ataşehir escort bostancı escort