Found

The document has moved here.

Leonard van Munster » Archive » Fortuna
Fortuna

20150310-IMK_6252-72dpiphoto: Matthijs Immink

press release:
Ship stranded in finan­cial heart Zuidas Amsterdam

Be warned: if you arrive in Zuidas on 3 March, there’s a good chance you won’t believe your eyes when you step out onto Mahler­plein. You will be greeted by the spec­tac­u­lar sight of a life-sized, sea­wor­thy ship keeled over on its side, right in the heart of the busi­ness dis­trict. With its keel on dis­play, the ves­sel looks gigan­tic and gives you the same feel­ing of insignif­i­cance as gaz­ing up at the build­ings that tower around you. This work of art – For­tuna – will be on dis­play from 3 March till the end of the month.

For­tuna is the work of artist Leonard van Mun­ster and stands for the tur­bu­lent times in which our soci­ety finds itself. For­tuna was the Roman god­dess of chance, the deity respon­si­ble for both good for­tune and bad.
Leonard van Mun­ster has this to say about the sym­bol­ism of For­tuna: “A ship on its side rep­re­sents both a ship that can­not con­tinue its voy­age and a ship that might one day sail again. It con­jures up thoughts of pur­su­ing your dreams, dis­cov­er­ing the wide world, embrac­ing new chal­lenges. It’s like the Suri­namese say­ing: mi kanto ma mi de ete. It means I’ve cap­sized but I’m still here. In other words, I have known set­backs but I’m not about to give up. It’s a pow­er­ful expres­sion of willpower and the deter­mi­na­tion to fight. Despite every­thing, you are still alive and able to achieve your dreams.”

For­tuna is a site-specific art­work, which means that the set­ting plays an impor­tant part in how it is per­ceived. It was selected espe­cially to give the peo­ple who live and work in Zuidas a sense of won­der and inspi­ra­tion. The sym­bol­ism of embrac­ing chal­lenges and achiev­ing dreams is very apt in this dynamic busi­ness dis­trict. Unex­pected twists of for­tune are always pos­si­ble, even in Zuidas.

The owner of Elling Yacht­ing has made a brand new 15-metre Elling E4 yacht avail­able for the art­work. When March is over, the Elling will take to sea again.

Note to the edi­tors:
For­tuna was on dis­play from March 3 till April 3 , 2015 on Gus­tav Mahlerplein.

Spon­sors: Elling yacht­ing & Ams­ter­dams fonds voor de kunst & Gemeente Ams­ter­dam & stads­deel Zuid & Hello Zuidas & AkzoNo­bel & BPD Ontwik­kel­ing & report­ing Insight & Bouwatch

 

 


photo: Peter Cox

Tip zie tv-program: NPO kun­st­pro­gramma Landinwaards

For­tuna, of Fanum For­tu­nae, was de Romeinse godin van het toe­val, zowel van het geluk als van het ongeluk.

Het kunst­werk For­tuna is een tijds­beeld ken­merk­end voor de roerige peri­ode waarin onze maatschap­pij zich bevindt.Een schip op haar zij staat niet enkel voor een schip dat niet verder kan maar tevens voor een schip dat weer kan gaan varen,….je dromen nas­treven en de wijde wereld ont­dekken. Uitdagin­gen aan­gaan.
Het is zoals het suri­naamse gezegde: Mi kanto ma mi de ete, dat betekent let­ter­lijk; ik ben gekan­teld maar ik ben er nog.….
Met andere woor­den, ik heb tegensla­gen gek­end maar ik geef niet op. Daar spreekt een enorme wilskracht en stri­jd­baarheid uit.
Ondanks alles leef je nog en ben je inder­daad nog in staat je dromen te verwezenlijken.

Van Mun­ster: “Het Mahler­plein is een beetje een raar soort plein. Het lijkt er altijd te waaien. De eerste keer dat ik er was, sprak de dubbel­heid van het plein me gelijk aan: De kan­toren die er geves­tigd zijn, zijn niet de min­ste. Vee­lal grote bedri­jven die in de top van het bedri­jf­sleven staan… en dan zo’n leeg en kaal en saai plein. De witte bankjes op het plein doen me eerder denken aan plas­tic tuin­meu­bi­lair dan aan led­eren fau­teuils die je in een bank,- of notariskan­toor verwacht.
Mijn eerste gedachte was om die leegte van het plein te gebruiken of te ver­sterken. De leegte van een open zee kan heel mooi zijn.

In gedachten zag ik mid­den op het plein een groot indruk­wekkend schip op haar zij liggen waar je omheen kunt lopen.
De kiel, die nor­maal niet te zien is, blijkt ineens gigan­tisch. Een beetje het­zelfde nietige gevoel als wan­neer je omhoog kijkt langs de kan­toor­torens. Een schip heeft vele uiteen­lopende asso­ci­aties. Een schip staat voor vri­jheid, voor reizen en voor ont­dekken. De ont­dekkingsreizigers ont­dek­ten nieuwe con­ti­nen­ten en brachten de vreemd­ste goed­eren mee terug. Tegen­wo­ordig varen mega con­tain­er­schepen dag en nacht af en aan.
Voor som­mige mensen is weg­varen met een zee­waardig schip de ultieme droom. Het gevoel dat je alles achter je zult laten en de zeeën over trekt naar de mooiste tro­pis­che eilan­den. Door een schip wordt een onbereik­baar paradi­jselijk eiland ineens bereik­baar. Het doet je fan­taseren dat je er zelf ooit van­door gaat.
Of denk aan super­son­is­che jachten. Dit zijn luxe eilan­den op zichzelf. De graad­me­ter om te laten zien hoe ver­mo­gend je bent.
Wat zijn de ver­schil­lende dri­jfv­eren van de werk­ende mens op de Zuidas

Na de enorme economis­che expan­sie en groei die de afgelopen jaren onbeperkt leek zie je nu ideële bedri­jfs­doel­stellin­gen ontstaan. Een zee­waardig schip als was het van een werel­dreiziger of een luxe gestroom­li­jnde par­el­witte ver­sie van een snele zak­en­man.
Op het dek hangen vrolijk gek­leurde lam­p­jes te wiebe­len in de wind. Bin­nen klinkt er muziek uit een tran­sis­tor radiootje. Het doet je fan­taseren dat je er zelf ooit van­door gaat. Pak uit en zwem­broek aan… Een roman­tisch beeld met een randje.”

Het kunst­werk For­tuna is een ‘site spe­cific’ werk, waar­bij de omgev­ing een belan­grijk onderdeel uit­maakt in de belev­ing ervan.

Het idee lanceerde Van Mun­ster al in 2012, toen hij artist in res­i­dence was op de Zuidas. Op uitn­odig­ing van Stads­deel Zuid heeft Van Mun­ster het plan uit­gew­erkt en op haal­baarheid onderzocht.

Hij ont­moete in Dus­sel­dorf de eige­naar van Elling yacht­ing die voor dit project een gloed­nieuwe 15 meter lange ‘Elling E4’ beschik­baar stelde.
Dat de Elling na omslaan weer door­vaart is voor de eige­naar een mooie link. Bek­ijk hier de beelden van de elling 360 capize test : www.elling-yachting.com

Op 2 maart om 19:00 uur 2015 begin­nen de takel­w­erkza­amhe­den aan kruis­ing van de Amsteldijk en de Borcht waarna het ver­voer van dit gigan­tis­che jacht over de weg naar het mid­den van het Gus­tav Mahlerplein.

Open­ing was: op vri­jdag de 13e

16.30 uur ont­vangst bij het schip op het Mahler­plein
17.00 uur Leonard van Mun­ster heet gas­ten welkom en vertelt
17.10 uur offi­ciële han­del­ing door,.. “onder voor­be­houd“
17.20 uur Cham­pagne tegen het schip
brass­band speelt:  “Mi kanto ma mi de ete”

Fd: 04-03-2015

artikel NRC in dec 2014:

Wikipedia: “For­tuna, of Fanum For­tu­nae, was de Romeinse godin van het toe­val, zowel van het geluk als van het ongeluk.”

 

Comments are closed.

302 Found

Found

The document has moved here.