Found

The document has moved here.

Leonard van Munster » donaties en support 1

donaties en support 1

Helpt u mij het nieuw­ste project te realiseren?

Het plan is om een “glazen stolp” over een natu­urge­bied te plaat­sen. Beschermd tegen wind en water geeft dit bin­nenin een enorme vrijheid.

De Biotoop die er ontstaat wordt een kunst­werk in zichzelf. Gras en bloe­men groeien bin­nenin door en de ruimte is con­tinu in veran­der­ing. Niet alleen zullen de planten en bomen rea­geren op de seizoe­nen, ook de kunst­werken die er gemaakt wor­den, zullen rea­geren op de veran­derende samenleving.

De Biotoop fungeert als exper­i­menteer­ruimte en exposi­tieplek inéén. Gastkun­ste­naars of artists-in-residence zullen gevraagd wor­den om gedurende de komende jaren ingrepen in de biotoop-ruimte te doen en samen­werkin­gen aan te gaan, inspe­lend op thema’s als kli­maatveran­der­ing, mil­lieu en de maak­baarheid van ons bestaan.

De grote ruimte wordt één groot “can­vas”. Bouww­erken en of land­schap­pen zullen ontstaan maar kun­nen net zo goed weer op de schop. Zie het als een schilderij waar elke keer weer met witte verf over­heen gegaan kan wor­den zodat men op nieuw kan begin­nen. Bezoek­ers kun­nen door het glas naar bin­nen kijken en hebben zicht op een inspir­erende en dynamis­che “binnenruimte”.

Enkel met uw bij­drage is het project te realis­eren: Om dit project in Ams­ter­dam te kun­nen ver­wezelijken heb ik zelf een kavel gepacht, gren­zend aan natu­ur­reser­vaat Spaarn­woude en een indus­trieel rav­el­randje. Het ate­liergedeelte ter onder­s­te­un­ing van de werkza­amhe­den in de biotoop zal ik ook zelf financieren. De grote bin­nen­ruimte waar het exper­i­mentele “kun­st­land­schap” ver­ri­jst, is het deel dat ik zelf niet kan “dra­gen”. Dit bin­nenge­bied met de mogelijkhe­den die het biedt, is juist het belan­grijk­ste en inter­es­santste onderdeel van het Biotoop project.

Zie hieron­der de mogelijke tegen­presta­ties voor uw bij­drage. Iedere dona­teur ont­vangt u een uitn­odig­ing voor de komende events en een waardebon om een kopje “groene” koffie te komen drinken in de Biotoop.……

Total: € -

 

 

Comments are closed.

302 Found

Found

The document has moved here.