donaties en support 1

Helpt u mij het nieuw­ste project te realiseren?

Het plan is om een “glazen stolp” over een natu­urge­bied te plaat­sen. Beschermd tegen wind en water geeft dit bin­nenin een enorme vrijheid.

De Biotoop die er ontstaat wordt een kunst­werk in zichzelf. Gras en bloe­men groeien bin­nenin door en de ruimte is con­tinu in veran­der­ing. Niet alleen zullen de planten en bomen rea­geren op de seizoe­nen, ook de kunst­werken die er gemaakt wor­den, zullen rea­geren op de veran­derende samenleving.

De Biotoop fungeert als exper­i­menteer­ruimte en exposi­tieplek inéén. Gastkun­ste­naars of artists-in-residence zullen gevraagd wor­den om gedurende de komende jaren ingrepen in de biotoop-ruimte te doen en samen­werkin­gen aan te gaan, inspe­lend op thema’s als kli­maatveran­der­ing, mil­lieu en de maak­baarheid van ons bestaan.

De grote ruimte wordt één groot “can­vas”. Bouww­erken en of land­schap­pen zullen ontstaan maar kun­nen net zo goed weer op de schop. Zie het als een schilderij waar elke keer weer met witte verf over­heen gegaan kan wor­den zodat men op nieuw kan begin­nen. Bezoek­ers kun­nen door het glas naar bin­nen kijken en hebben zicht op een inspir­erende en dynamis­che “binnenruimte”.

Enkel met uw bij­drage is het project te realis­eren: Om dit project in Ams­ter­dam te kun­nen ver­wezelijken heb ik zelf een kavel gepacht, gren­zend aan natu­ur­reser­vaat Spaarn­woude en een indus­trieel rav­el­randje. Het ate­liergedeelte ter onder­s­te­un­ing van de werkza­amhe­den in de biotoop zal ik ook zelf financieren. De grote bin­nen­ruimte waar het exper­i­mentele “kun­st­land­schap” ver­ri­jst, is het deel dat ik zelf niet kan “dra­gen”. Dit bin­nenge­bied met de mogelijkhe­den die het biedt, is juist het belan­grijk­ste en inter­es­santste onderdeel van het Biotoop project.

Zie hieron­der de mogelijke tegen­presta­ties voor uw bij­drage. Iedere dona­teur ont­vangt u een uitn­odig­ing voor de komende events en een waardebon om een kopje “groene” koffie te komen drinken in de Biotoop.……

Total: € -

 

 

Comments are closed.

saç tozu escort bayan maltepe escort pendik escort kartal escort maltepe escort escort bayan kartal escort pendik escort maltepe escort kartal escort kadıköy escort ataşehir escort bostancı escort