Curriculum vitae

Con­tact: Leonard van Mun­ster, +31 629 55 75 18,  mail {type @ }donleo.org,


Ont­van­gen beurs: Bewezen tal­ent 2019 — 2023

Selec­tie gere­aliseerde instal­laties [tot 2019]:

Op naar beter, 2019, Instal­latie op uitn­odig­ing van De Balie Live Jour­nal­ism, Ams­ter­dam.
Nail house, 2019, Instal­latie in pub­lieke ruimte, Weter­ingschans, Ams­ter­dam.
De Hul­len­berg, 2019, Instal­latie in pub­lieke ruimte, op uitn­odig­ing van Hobu Ams­ter­dam.
Fan­tasy one, 2019, Instal­latie in pub­lieke ruimte, op uitn­odig­ing van Museum IJs­sel­stein.
Under heaven 02, 2009–2019, een instal­latie in de open­bare ruimte, locatie: onder het viaduct aan de Wiltzanglaan, Ams­ter­dam.
Pow­er­plant, 2019, Instal­latie in pub­lieke ruimte, op uitn­odig­ing van sticht­ing Hilde­brand­mon­u­ment, beelden­route De Dreef, Haar­lem.
De over­gave van Reinaert de vos, 2008–2019, instal­latie, huidige locatie: Anninga­hof, Zwolle.
Can­vas project, 2018, Opzet open­bare exposi­tieplek in het water mid­denin stads­deel Nieuw West, Ams­ter­dam.
Invasieve exoten, 2018, instal­latie op uitn­odig­ing van de Paltz Biën­nale, Soest.
Camper meets “Falling water”, 2018, instal­latie op uitn­odig­ing Raum, Lei­d­scher­ijn, Utrecht
Invatieve exoten, 2018, instal­latie op uitn­odig­ing van de Paltz­bi­en­nale in Soest
Cry­ing tree, 2017, instal­latie op uitn­odig­ing van Het tijdelijk museum in de voor­ma­lige Bijlmer­ba­jes, Cura­tor Natalie Faber, Ams­ter­dam
The danc­ing white man, 2017, instal­latie in de ten­toon­stelling : HUMOR in het Frans Hals Museum | De Hallen Haar­lem
All that glit­ters is not gold, 2017, instal­latieop het land­goed Anninga­hof, Zwolle
Genot, 2016, instal­latie gedurende Land­kunst op uitn­odig­ing van het Van Gogh­huis, Zun­dert
Prior to con­struc­tion, 2016, instal­latie op uitn­odig­ing van Kop, Breda
Nail house, 2015, instal­latie, op uitn­odig­ing van Kats, Schinkelkade 63, Ams­ter­dam.
Stil water, 2015, instal­latie, op uitn­odig­ing van Vaart 2015, Alk­maar
Nail house,
2015, instal­latie, op uitn­odig­ing van Kads, Schinkelkade 63, Ams­ter­dam
For­tuna
, 2015, instal­latie, op ini­ti­atief van Kun­ste­naar zelf, G. Mahler­plein, finan­cieel cen­trum, Ams­ter­dam
île flot­tante, 2014, instal­latie op uitn­odig­ing van stads­deel West, Ams­ter­dam
Ein gold­ener berg, 2014, instal­latie, Neue kunst in alten garten, Land­schafts­gärten des Calen­berger Lan­des bei Han­nover, Duit­s­land — 2016 instal­latie Brus­sel
Close to Nature, 2014, instal­latie voor groep­sten­toon­stelling ‘Zomeren op de buiten­plaats’ op land­goed Beeke­sijn, Velsen Zuid
Cas­cade 2.0, 2013, instal­latie “water­val in Gal­lerie” op uitn­odig­ing van De Fab­riek, Eind­hoven
Een dri­jvende gedachte, 2013, instal­latie gemaakt op uitn­odig­ing van Dordt­yart, Dor­drecht
Pink Villa Colom­bia, 2013, instal­latie in de open­bare ruimte, gemaakt tij­dens res­i­den­tie op uitn­odig­ing van HMK i.s.m. Lugar a Dudas, Cali, Colom­bia
The danc­ing white man, 2012, Per­ma­nente instal­latie op uitn­odig­ing van de Stadss­chouw­burg Ams­ter­dam. Opgenomen in de vaste kun­st­col­lec­tie Stadss­chouw­burg Ams­ter­dam. Lokatie: Lei­d­se­plein 26, Ams­ter­dam
Nieuw Curaçao, 2012, instal­latie op uitn­odig­ing van het Tijdelijk museum, Lokatie: op voor­ma­lig Shell­terein, Ams­ter­dam
Een liefdesverk­lar­ing in licht, 2012, instal­latie in de open­bare ruimte op uitn­odig­ing van Par­a­di­sio [Liefde in de Stad] Lokatie: op het dak van het voor­ma­lige GAK gebouw, Ams­ter­dam
Vrouw op home­trainer, 2011, instal­latie gemaakt op uitn­odig­ing van Museum Drachten, Fries­land Lokatie 2: groep­sten­toon­stelling in Project Loft ETAGI in St-Petersburg, Rus­land
Romantiek 2.0, 2011– 2012, instal­latie in de open­bare ruimte op uitn­odig­ing van De Wereld van Witte de With, Lokatie 1: in de vijver tussen de Kun­sthal en museum Boi­j­mans Van Beunin­gen in Rot­ter­dam. Lokatie 2: in de vijver aan de H. Kon­ings­berg­er­straat, Ams­ter­dam
The green room, 2010, installtie voor de groep­sten­toon­stelling “trans­mis­sion | the exper­i­men­tal wait­in­groom”, op uitn­odig­ing van Cas­co­lab, Apel­doorn
Camp­ing ver­ti­cal, 2010, een ruimtelijk con­struct tegen de gevel van een gracht­en­pand op uitn­odig­ing van Facade,
Locatie 1: aan gevel Mag­a­z­ijn ten tijde van Mini Mar­ket, Ams­ter­dam. Locatie 2: Schouten-straat 13, cen­trum Utrecht
City Island, 2009–2011, een stedelijk con­struct in de open­bare ruimte, Nieuw Nieuwegein, locatie: de Markt, Nieuwegein
Cor­re­la­tion Dyp­tich, 2009, videoin­stal­latie op uitn­odig­ing van het Stedelijk Museum Ams­ter­dam and Drop­stuff, gep­re­sen­teerd op ver­schil­lende locaties in Ned­er­land en tij­dens de 53ste biën­nale van Venetië in Italie
Under heaven 02, 2009–2014, een instal­latie in de open­bare ruimte, locatie: onder het viaduct aan de Wiltzanglaan, Ams­ter­dam.
De over­gave van Reinaert de vos, 2008, instal­latie in de open­bare ruimte op uitn­odig­ing van CBKU, Locatie 1: Nieuwer-ter-Aa, “het groene hart van Ned­er­land” Locatie 2: Het Von­del­park, Ams­ter­dam
Abst­ede Damacy, 2008, instal­latie gebaseerd op het com­put­er­spel Kata­mari Damacy op uitn­odig­ing van SKOL, Abst­ede in Utrecht
Unti­tled hut 02, 2007 | 2010 | 2011, Lokatie 1: groep­sten­toon­stelling in W139 Base­ment, Ams­ter­dam. Lokatie 2: groep­sten­toon­stelling: Tag! Base! Hide & Seek,
Cen­tre of Con­tem­po­rary Art Znaki Czasu in Torun, Polen. Lokatie 3: City gal­lerie Miejska in Tarnow, Polen
Het nieuwe pent­house, 2007, spiegel­glazen opbouw op een Jan Rietveld­huis, Locatie: Burge­meester Ven­ing Meines­zlaan 2
in het Van Eesteren­mu­seum in Geuzen­veld, Ams­ter­dam
Great apes, 2007, aan­tal instal­laties in Sec­ond gallery op uitn­odig­ing van cura­tor Femke Lut­ger­ing, Boston, Mass­a­chu­setts, U.S.A.
Gran False, Gera­nium deluxe, Ragga tone selecta; 2006, instal­laties bedi­en­baar met de mobiele tele­foon,
groep­sten­toon­stelling Play­mo­biel. Locatie: Arti et Amici­tiae, Ams­ter­dam.
Back up, 2005, een 3D com­put­er­spel en een inter­ac­tieve instal­latie gebaseerd op dat spel. Lokatie: de bib­lio­theek van de Uni­ver­siteit van Ams­ter­dam
Under Heaven 01, 2004, instal­latie voor de ten­toon­stelling Mark, Lokatie: op het dak van het Post-CS gebouw, op uitn­odig­ing van het Stedelijk Museum Ams­ter­dam
Pri­vate room 02, 2004–2006, pra­tende toi­let­ten, inter­ac­tieve instal­latie, Lokatie: de Balie, Ams­ter­dam
Blind Poetry, 2002, video­pro­jec­ties vanuit een auto­bus [the beam­mo­bile] op gebouwen en con­structen in de stad, Moskou, Rus­land
The Actu­batop, 2002, Rus­sis­che volk­slied gen­er­a­tor, inter­ac­tieve instal­latie, Moskou, Rusland

Een selec­tie openin­gen, ten­toon­stellin­gen en lezin­gen;

2019 Lez­ing ein­dex­a­m­en­jaar Wilem de Koon­ing acad­e­m­mie Rot­ter­dam
2019 Open­ing Hul­len­berg, bijlmer Ams­ter­dam.
2019 Opening/deelname groep­sten­toon­stelling, Museum IJs­sel­stein
2019 Opening/deelname  beelden­route Haar­lem
2019 Opening/deelname groep­sten­toon­stelling, Anninga­hof, Zwolle
2018 Open­ing groep­sten­toon­stelling Paltz Biën­nale, Soest
2018 Opening/deelname groep­sten­toon­stelling, Anninga­hof, Zwolle
2018 Gas­tles “Rad­i­cal cut-up” op uitn­odig­ing van het Sand­ber­gin­sti­tuut, aanslui­tend een  lez­ing in het Stedelijk Museum Ams­ter­dam
2018 Open­ing instal­latie Raum Utrecht
2018 Open­ing Paltz­bi­en­nale 2018, Soest
2017 Open­ing groep­sex­posi­tie op uitn­odig­ing van Het Tijdelijk museum in voor­ma­lige Bijlmer­ba­jes, Ams­ter­dam
2017 Open­ing groep­sex­posi­tie HUMOR, Frans Hals Museum | De Hallen, Haar­lem
2017 Open­ing groep­sex­posi­tie beelden­tuin Anninga­hof, Zwolle
2016 Groep­sex­posi­tie Under Con­struc­tion, sticht­ing KOP, Breda
2016 Groep­sex­posi­tie Land­kunst, Van gogh­huis en Natu­ur­mon­u­menten, Zun­dert
2016 artist-in-residence in het Ate­lier en zomer­huis van Hen­ri­ette Roland Holst.
2016 Lez­ing op uitn­odig­ing van Spark, bouwend ned­er­land, Den Bosh
2016 Pre­sen­tatie tij­dens Art Rot­ter­dam
2015 Open­ing groep­sex­posi­tie, Kads, Ams­ter­dam
2015 Gast­do­centschap Acad­emy of Archi­tec­ture, Ams­ter­dam
2015 Open­ing groep­sex­posi­tie, Alk­maar
2015 Open­ing For­tuna, Zuidas, Ams­ter­dam
2015, Mas­ters of form, Gast­lessen, Acad­e­mie van Bouwkunst, Ams­ter­dam
2015, Liefde voor hout, Groep­sten­toon­stelling museum IJsel­stein,
2014, Water Repub­lic #4, lez­ing in Pakhuis de Zwi­jger met Leonard van Mun­ster en wethouder Udo Kock, Ams­ter­dam
2014, Lez­ing Firestarters Voda­fone, Ams­ter­dam
2014, Groep­sex­posi­tie op land­goed Untergut, Han­nover
2014, Vier­ing hoog­ste punt niewe instal­latie ile Flot­tante in park­gracht Ams­ter­dam
2014, Groep­sex­posi­tie HHHH, humor en ironie in de beeldende kunst in depen­dance Sûnenz op uitn­odig­ing van museum dr888
2014 Groep­sex­posi­tie op land­goed Beeke­sijn
2013 Groep­sex­posi­tie tij­dens Museum night Ams­ter­dam in Arti et Amici­tiae
2013 Open­ing groep­sex­posi­tie en start werkpe­ri­ode Dordt­yart, Dor­drecht
2013 Open­ing solo exposi­tie in De Fab­riek in Eind­hoven
2013 Groep­sex­posi­tie Schaduw­box­ing in St. Peterts­burg ivm Rusland/ Ned­er­land jaar
2013 de Parade der Anderen, in opdracht van Museum Dr888, Drachten
2013 Elope­ment, Artist in Res­i­dence op uitn­odig­ing van Hotel Maria Kapel bij Lugar a Dudas, Cali, Colom­bia
2012 Lez­ing op uitn­odig­ing van Tedx Ams­ter­dam
2012 Lez­ing Ignite Media­matic, Ams­ter­dam
2012 Open­ing: The danc­ing white man, door Tijs Gold­schmidt, Stadss­chouw­burg Ams­ter­dam
2012 Open­ing groep­sten­toon­stelling: Tijdelijk Museum Ams­ter­dam
2012 Open­ing: Liefde in de stad, Ams­ter­dam
2011–2012 Artist in res­i­dence — Virtueel museum de Zuidas — voors­tel voor een tijdelijk kunst­werk op het Mahler­plein, Ams­ter­dam
2011 Open­ing groep­sten­toon­stelling: ‘Kunst moet rollen’ cura­tor Elias Tiele­man, CBKU, Utrecht
2011 Open­ing groep­sten­toon­stelling: de terug-keer van Dada in Drachten, op uitn­odig­ing van cura­tor Paulo Mar­tina, Drachten
2011 Open­ing groep­sten­toon­stelling: City gal­lerie Miejska in Tarnow, Polen
2010 Lec­ture dur­ing Panorama Event Night #3: On the Edge, Impakt Fes­ti­val, Utrecht
2010 Open­ing: The Green room, groep­sten­toon­stelling trans­mis­sion | the exper­i­men­tal wait­in­groom, Cas­co­lab, Apel­doorn
2010, Pre­sen­tatie Voordekunst.nl project: Under heaven 03
2010, Open­ing: TAG! BASE! HIDE & SEEK, Cen­tre of Con­tem­po­rary Art Znaki Czasu in Torun, Polannd
2010, Open­ing: Camp­ing Ver­ti­cal, project Facade aan gevel Mag­a­z­ijn ten tijde van Mini Mar­ket, Ams­ter­dam
2009, De stad van mijn dromen #1, debat met Car­olien Gehrels in Pakhuis de Zwi­jger, Ams­ter­dam
2009, Open­ing: City island, Nieuwegein
2009, Open­ing: Under Heaven 02, Bos & Lom­mer, Ams­ter­dam
2009, Nor­mal­iz­ing the Unthink­able, groep­sex­posi­tie in Punt WG, Ams­ter­dam
2008, Lez­ing Pecha Kucha Night, pre­sen­tatie van werk, ideeën en con­cepten, Club 11, Ams­ter­dam
2008, Ave­com, Groep­sten­toon­stelling, CBKA, Arn­hem
2008, De dag van het Veem, groep­sten­toon­stelling in de Venen, CBKU, Utrecht.
2008, Sim­c­ity, groep­sten­toon­stelling, SKOL, Utrecht.
2008, 100 Years of Dutch Design, Dept inter­net­site opgenomen in de vaste col­lec­tie van het Graphic Design Museum, Breda
2007, Remote con­trolled Gera­ni­ums en een lez­ing in DOK op uitn­odig­ing van Studium Gen­erale [TU-Delft], Delft
2007, Instal­latie voor “De Avond van de Nationale Iden­titeit”, Kos­mopo­lis, Nieuwe Kerk, Ams­ter­dam
2007, W139 base­ment, groep­sten­toon­stelling, Post-CS gebouw, Ams­ter­dam
2007, Great apes, werkpe­ri­ode en ten­toon­stelling, gastcu­ra­tor Femke Lut­gerink. Sec­ond Gallery, Boston, U.S.A.
2006, Groep­sten­toon­stelling Dis­trictQ in Loods 6, Ams­ter­dam
2006, Gog­bot Fes­ti­val, groep­sten­toon­stelling, Enschede
2006, Play­mo­biel, groep­sten­toon­stelling in Arti et Amici­tiae, Ams­ter­dam
2006, Matthäus Pas­sion New Gen­er­a­tion Remix, video en muziek per­for­mance, op ver­schil­lende lokaties in Ned­er­land.
2006, Basis­beurs toegewezen gekre­gen van het fonds BKVB
2006, Ontwerp Mis­ter Mot­ley mag­a­zienes, Nom­i­natie beste cover designs 2005, Medi­afacts, Den Haag
2005, Low Tech, groep­sten­toon­stelling in Arti et Amici­tiae, Ams­ter­dam
2005, Leader voor korte NPS film van Jan­neke Van Heesch, “Brom­mer­meis­jes”
2005, Work­shop voor Brede school ‘t Koggeschip, Geuzen­veld, Ams­ter­dam
2005, Zoo, Naturis Artis Mag­is­tra, 3 x 3 meter print voor Artis, Ams­ter­dam
2005, Open­ing Back up 2005, bib­lio­theek van de Uni­ver­siteit van Ams­ter­dam
2004, Groepsen­toon­stelling Mark, cura­tor: Marten Jongema, Stedelijk Museum Ams­ter­dam
2004, Com­pressed Space, Kun­st­pro­ject in de open­bare ruimte, in samen­werk­ing met jon­geren uit de Bijlmer, Imag­ine I.C. Ams­ter­dam
2004, Vor­mgev­ing op for­maat, groep­sten­toon­stelling, Museum voor Com­mu­ni­catie, Den Haag
2004, Open­ing: Pri­vate room 02, gelu­idsin­stal­latie in de pub­lieke toi­let­ten in De Balie, Ams­ter­dam
2004, open­ing groep­sten­toon­stelling, Vor­mgev­ing op for­maat, Museum voor Com­mu­ni­catie, Den Haag
2003, Lead­ers en logo’s voor een gecom­bi­neerde actuele drama– en doc­u­men­taire­serie: De Koekoeksclub [VPRO}, Michiel van Erp
2003–2005, Mis­ter Mot­ley, Design van het mag­a­zine, de logo’s, cor­po­rate iden­tity en de web­site.
2003, RGB Video per­for­mance dur­ing the World Wide Video Fes­ti­val in De Melk­weg, Ams­ter­dam.
2002, Ontwerp van logo’s en de vor­mgev­ing van lead­ers, decoors en de cor­po­rate iden­tity voor de dra­maserie TV-7
van mug­met­de­gouden­tand en de VPRO.
2002, Debates en Cred­its, cura­toren: Tatiana Goryucheva and Eric Kluiten­berg. Exhi­bi­tion of instal­la­tions and per­for­mances in the
pub­lic domain in Yeka­trin­burg en Moskou, Rus­land
2002, Just Visu­als, Per­for­mance at audio­vi­sual mini fes­ti­val in Off Corso and dur­ing Now & Wow, Rot­ter­dam
2001, Ontwerp van lead­ers voor de tv-serie 25-minuten door Arjan Ederveen onder regie van Pieter Kramer, ism de VPRO
2001, Ki-osk, groep­sex­posi­tie in APC gal­lerie, Koln, Duitsland

1996–2001, kun­ste­naars,- en vor­mgev­er­scol­lec­tief Dept.

docentschap:

2016, Gast­do­cent Acad­e­mie van Bouwkunst, Ams­ter­dam
2000–2002, Docent Ger­rit Rietveld Acad­e­mie, Grafisch ontwer­pen & Nieuwe media
1996–2001, kun­ste­naars,- en vor­mgev­er­scol­lec­tief Dept.

Oplei­d­ing:

1994–1995, Studieuitwissel­ing Cooper Union en Par­sons School of Art, New York, USA
1992–1996, Ger­rit Rietveld Acad­e­mie, Ams­ter­dam
1989–1990, kun­sta­cad­e­mie Arn­hem
1988–1989, kun­sta­cad­e­mie Kampen

Boeken

 • Elop­ment, uit­gave Lugar a dudas en HMK, Cali, Colom­bia, 2014
 • Space Craft. Fleet­ing Archi­tec­ture and hide­outs. Lucas Feiress, Die Gestal­ten Ver­lag, Berlin 2007. ISBN 978–3-89955–192-1.
 • Debates & Cred­its Book and DVD. Eric Kluiten­berg, Uit­gev­erij De Balie, Ams­ter­dam 2003. ISBN 90–6617-298–3.
 • Deep sites intel­li­gent inno­va­tion in con­tem­po­rary web desighn, Max Bru­insma, Thames & Hud­son, 2003 ISBN 0–500-28384–2.
 • False Flat. Aron Bet­sky with Adam Eeuwens, Phaidon, ISBN 0–7148-4069–6.

Kran­ten & Magazines

 • Het Parool, Wat doet dat geheimzin­nige huisje daar naast Par­adiso? Jan Pieter Ekker, 2019
 • NRC Han­dels­blad, Mijn werk wordt in rap tempo verni­etigd, Jonas Kooy­man, 30–03-19
 • Het Parool, Gouden bergen 29–10-‘18
 • NRC-Next Grin­niken om kunst, Frits Abra­hams 12–06-’17
 • NRC [p32] + NRC Next [C2]- Paul Steen­huis –Tir­ri­tante kunst om te laggen  20-05-2017
 • NRCGrin­niken om kunst –Frits Abra­hams– 12-06-2017
 • Finan­cieel dag­blad – Under heaven 02 – 11-11-2017
 • Com­mu­ni­catie mag­a­zine – Jeroen Siebe­link – Schip ges­trand – 06-06-2015
 • Het Parool – Ges­trand op de Zuidas – p5 – 03-03-2015
 • Het Parool – Ams­ter­dammer van de dag – ps3 – 03-03-2015
 • NRC – Jacht For­tuna kapzeist voor ABN Amro – 03-03-2015
 • De Telegraaf –Schip For­tuna ges­trand op zuidas –T13– 04-03-2015
 • Metro – Peper­duur jacht ‘strand’ op zuidas – blz 12 – 03-03-2015
 • Het Parool, Par­ti­c­ulier investeren groeit snel, Sophie van Oost­voorn, – foto: Maarten Steen­voort– 23-09-2014
 • NRC – Daan van Lent – Strand het jacht For­tuna op de Zuidas? –C9– 17-12-2014
 • Het Parool –Jiri Haa­nen– Mece­nas zal romantiek moeten red­den –foto: Peter Kers– 13-02-2014
 • De Echo –Mar­ijke Plante– Lichtkunst­werk verd­wi­jnt –Foto: Peter Kers– 20–08-14
 • Neue presse, Hen­ning Queren, 27-08-2014
 • Han­nover­sche All­ge­meine, Ronald Meyer-Arlt, 01-09-2014
 • Beelden mag­a­zine, Door Eleonoor van Beusekom, nr. 65, 1# 2014
 • Haar­lems dag­blad – Fol­lies in Beeck­estijn – 2014
 • Het Parool –Leonie Veer­man– ‘Water­val van Van Mun­ster’ – 21-7-2013
 • Het Parool [ps2]- Kindero­gen – foto – 21-06-2013
 • Eind­hovens dag­blad –Rob schoo­nen– ‘Water­val, mid­den in stad’ – Foto: Juri­aan Balke– 23-09-2013
 • De Volk­skrant –Kunst­werk bedreigd – foto: Peter Kers – 14-02-2013
 • Het Parool, ‘Een reg­gae dansend zelf­por­trait’, Merel Straathof, foto: Maarten Steen­voort, 8-9-2012
 • Zone 5300, inter­view door Eric van der Hei­j­den, #97–2012
 • De Volk­skrant – Bob Wit­man – ‘Inter­view kun­ste­naar Leonard van Mun­ster’, de week van de dansende robot’, foto: Bart Mûhl, 07-09-2012
 • De Volk­skrant, ‘Kun­ste­naars­gift flateiland’,foto Joost van den Broek, 19-10-2011
 • Het Parool, ‘Gewoon een dag om op te vrolijken’, Loes de Fauwe, foto: Klaas Fopma, 8-10-2011
 • Heart+society, ‘pio­niers in cre­atief ondernemen’,Mirjam Streefkerk#7, 2011
 • NRC Han­dels­blad, ‘De massa als de nieuwe Mece­nas’, Jan Ben­jamin, 25-7-2010
 • Het Parool, ‘Vert­ed­er­ing tussen trap­pet­jes’, Dieuw­ertje Mertens, foto: Klaas Fopma,13–9-2010
 • Het Parool, ‘Vos botst met regelt­jes in het Von­del­park’, foto: Jeroen Wan­de­maker, 3-3-2010
 • AD — Utopis­che stad op een eiland –Nienke de Roode — foto: Ruud Voest — 06–2009
 • Spits — Kun­ste­naar bouwt fata mor­gana — foto:ANP — 20-05-2009
 • De Sten­tor — Fata mor­gana onder de snel­weg — foto ANP: Ade John­son — 2009
 • Het Parool, Loor­bach, Liedewij. ‘Fata Mor­gana tussen scho­tels en beton.’ 20-mei-2009
 • Zmagazine — Een zwarte zee van asfalt — de slecht­ste plek van Ned­er­land — Lies­beth Fit & Maaike Lange — foto– Piet Her­mans — nr 15 — 07–2009
 • Ams­ter­dams stads­blad — Kunst onder de A10 — 13-05-2009
 • Trouw — Ger­rit Post — “Onbereik­baar geluk onder een lelijk viaduct” — 23-04-2009
 • LUCASX, 2009#4, Véronique Hoede­mak­ers. ‘Fan­taseren over de ultieme stad’ in . Octo­ber, 2009
 • Ons Nieuwegein –City island: stad in kunstenaarsperspectief-Grieta Felix-21–08-2009
 • Panorama — Nr23 — “En we noe­men het kunst” — Paul Tole­naar — foto: Jochem Davidse — 2009
 • open­baar kun­st­pro­ject — 2009
 • 包装与设计.,’荷兰艺术家Leonard van Mun­ster’, 2008-05-15 00:00 [点击率:2826]. ISSN 1007–4759
 • De Volk­skrant. ‘Ner­gens aankomen / paradi­jselijke kunst onder de snel­weg’ in De Volk­skrant. May 23, 2009..
 • Trouw– Ger­rit Post — “Onbereik­baar geluk onder een lelijk viaduct“, , May 23, 2009
 • LUCASX - ‘Fan­taseren over de ultieme stad’ — Véronique Hoede­mak­ers– [09#4] 10–2009
 • Stads­blad — Een stukje Paradijs onder de A10– foto;Esther Sto­bbe­laar– 27-03-2009
 • AD — Joëlle Poortvliet — Het sim­c­i­tygevoel bij de wijk Abst­ede –foto: Shody Care­man —  10-07-2008
 • AD — Kunst op Dag van het Veen — Janny Eskes — foto: Dick Duyves — 21-08-2008
 • Stads­blad Utrecht — Nienke Duime­laar — Schi­jn­wereld in Abst­ede — 11-07-2008
 • AD — Tele­foneren met gera­ni­ums — 9-11-2007
 • Het Parool –Het Veem de oud­ste broud­plaats van de stad bestaat 25 jaar– 31-03-2007
 •  NRC Han­dels­blad - ‘Mobielt­jes laten gera­ni­ums dansen’ in — 23-07-2006.

Online [onvolledig]

Radio

 • Kun­st­stof, NTR - Radio 1, inter­view door Jel­lie Brouwer, Ma 25 aug 2014 19:00
 • de Avon­den, VPRO radioin­t­er­view door Tjitske Muss­che, 2013
 • Springvossen, Ams­ter­dam FM, radioin­t­er­view door Robert van Altena, 10-07-2012
 • BNR-radio, inter­view, 2004
 • BBC radio, inter­view, 2004

Tele­visie

 

Comments are closed.

saç tozu escort bayan maltepe escort pendik escort kartal escort maltepe escort escort bayan kartal escort pendik escort maltepe escort kartal escort kadıköy escort ataşehir escort bostancı escort