Found

The document has moved here.

Leonard van Munster » Curriculum vitae

Curriculum vitae

Con­tact: Leonard van Mun­ster, +31 629 55 75 18, mail {type @ }donleo.org,

Bewezen tal­ent 2019 — 2023

Selec­tie gere­aliseerde installaties:

Camper meets “Falling water”, 2018, instal­latie op uitn­odig­ing Raum, Lei­d­scher­ijn, Utrecht
Invatieve exoten, 2018, instal­latie op uitn­odig­ing van de Paltz­bi­en­nale in Soest
Cry­ing tree, 2017, instal­latie op uitn­odig­ing van Het tijdelijk museum in de voor­ma­lige Bijlmer­ba­jes, Cura­tor Natalie Faber, Ams­ter­dam
The danc­ing white man, 2017, instal­latie in de ten­toon­stelling : HUMOR in het Frans Hals Museum | De Hallen Haar­lem
All that glit­ters is not gold, 2017, instal­latieop het land­goed Anninga­hof, Zwolle
Genot, 2016, instal­latie gedurende Land­kunst op uitn­odig­ing van het Van Gogh­huis, Zun­dert
Prior to con­struc­tion, 2016, instal­latie op uitn­odig­ing van Kop, Breda
Nail house, 2015, instal­latie, op uitn­odig­ing van Kats, Schinkelkade 63, Ams­ter­dam.
Stil water, 2015, instal­latie, op uitn­odig­ing van Vaart 2015, Alk­maar
Nail house,
2015, instal­latie, op uitn­odig­ing van Kads, Schinkelkade 63, Ams­ter­dam
For­tuna
, 2015, instal­latie, op ini­ti­atief van Kun­ste­naar zelf, G. Mahler­plein, finan­cieel cen­trum, Ams­ter­dam
île flot­tante, 2014, instal­latie op uitn­odig­ing van stads­deel West, Ams­ter­dam
Ein gold­ener berg, 2014, instal­latie, Neue kunst in alten garten, Land­schafts­gärten des Calen­berger Lan­des bei Han­nover, Duit­s­land — 2016 instal­latie Brus­sel
Close to Nature, 2014, instal­latie voor groep­sten­toon­stelling ‘Zomeren op de buiten­plaats’ op land­goed Beeke­sijn, Velsen Zuid
Cas­cade 2.0, 2013, instal­latie “water­val in Gal­lerie” op uitn­odig­ing van De Fab­riek, Eind­hoven
Een dri­jvende gedachte, 2013, instal­latie gemaakt op uitn­odig­ing van Dordt­yart, Dor­drecht
Pink Villa Colom­bia, 2013, instal­latie in de open­bare ruimte, gemaakt tij­dens res­i­den­tie op uitn­odig­ing van HMK i.s.m. Lugar a Dudas, Cali, Colom­bia
The danc­ing white man, 2012, Per­ma­nente instal­latie op uitn­odig­ing van de Stadss­chouw­burg Ams­ter­dam. Opgenomen in de vaste kun­st­col­lec­tie Stadss­chouw­burg Ams­ter­dam. Lokatie: Lei­d­se­plein 26, Ams­ter­dam
Nieuw Curaçao, 2012, instal­latie op uitn­odig­ing van het Tijdelijk museum, Lokatie: op voor­ma­lig Shell­terein, Ams­ter­dam
Een liefdesverk­lar­ing in licht, 2012, instal­latie in de open­bare ruimte op uitn­odig­ing van Par­a­di­sio [Liefde in de Stad] Lokatie: op het dak van het voor­ma­lige GAK gebouw, Ams­ter­dam
Vrouw op home­trainer, 2011, instal­latie gemaakt op uitn­odig­ing van Museum Drachten, Fries­land Lokatie 2: groep­sten­toon­stelling in Project Loft ETAGI in St-Petersburg, Rus­land
Romantiek 2.0, 2011– 2012, instal­latie in de open­bare ruimte op uitn­odig­ing van De Wereld van Witte de With, Lokatie 1: in de vijver tussen de Kun­sthal en museum Boi­j­mans Van Beunin­gen in Rot­ter­dam. Lokatie 2: in de vijver aan de H. Kon­ings­berg­er­straat, Ams­ter­dam
The green room, 2010, installtie voor de groep­sten­toon­stelling “trans­mis­sion | the exper­i­men­tal wait­in­groom”, op uitn­odig­ing van Cas­co­lab, Apel­doorn
Camp­ing ver­ti­cal, 2010, een ruimtelijk con­struct tegen de gevel van een gracht­en­pand op uitn­odig­ing van Facade,
Locatie 1: aan gevel Mag­a­z­ijn ten tijde van Mini Mar­ket, Ams­ter­dam. Locatie 2: Schouten-straat 13, cen­trum Utrecht
City Island, 2009–2011, een stedelijk con­struct in de open­bare ruimte, Nieuw Nieuwegein, locatie: de Markt, Nieuwegein
Cor­re­la­tion Dyp­tich, 2009, videoin­stal­latie op uitn­odig­ing van het Stedelijk Museum Ams­ter­dam and Drop­stuff, gep­re­sen­teerd op ver­schil­lende locaties in Ned­er­land en tij­dens de 53ste biën­nale van Venetië in Italie
Under heaven 02, 2009–2014, een instal­latie in de open­bare ruimte, locatie: onder het viaduct aan de Wiltzanglaan, Ams­ter­dam.
De over­gave van Reinaert de vos, 2008, instal­latie in de open­bare ruimte op uitn­odig­ing van CBKU, Locatie 1: Nieuwer-ter-Aa, “het groene hart van Ned­er­land” Locatie 2: Het Von­del­park, Ams­ter­dam
Abst­ede Damacy, 2008, instal­latie gebaseerd op het com­put­er­spel Kata­mari Damacy op uitn­odig­ing van SKOL, Abst­ede in Utrecht
Unti­tled hut 02, 2007 | 2010 | 2011, Lokatie 1: groep­sten­toon­stelling in W139 Base­ment, Ams­ter­dam. Lokatie 2: groep­sten­toon­stelling: Tag! Base! Hide & Seek,
Cen­tre of Con­tem­po­rary Art Znaki Czasu in Torun, Polen. Lokatie 3: City gal­lerie Miejska in Tarnow, Polen
Het nieuwe pent­house, 2007, spiegel­glazen opbouw op een Jan Rietveld­huis, Locatie: Burge­meester Ven­ing Meines­zlaan 2
in het Van Eesteren­mu­seum in Geuzen­veld, Ams­ter­dam
Great apes, 2007, aan­tal instal­laties in Sec­ond gallery op uitn­odig­ing van cura­tor Femke Lut­ger­ing, Boston, Mass­a­chu­setts, U.S.A.
Gran False, Gera­nium deluxe, Ragga tone selecta; 2006, instal­laties bedi­en­baar met de mobiele tele­foon,
groep­sten­toon­stelling Play­mo­biel. Locatie: Arti et Amici­tiae, Ams­ter­dam.
Back up, 2005, een 3D com­put­er­spel en een inter­ac­tieve instal­latie gebaseerd op dat spel. Lokatie: de bib­lio­theek van de Uni­ver­siteit van Ams­ter­dam
Under Heaven 01, 2004, instal­latie voor de ten­toon­stelling Mark, Lokatie: op het dak van het Post-CS gebouw, op uitn­odig­ing van het Stedelijk Museum Ams­ter­dam
Pri­vate room 02, 2004–2006, pra­tende toi­let­ten, inter­ac­tieve instal­latie, Lokatie: de Balie, Ams­ter­dam
Blind Poetry, 2002, video­pro­jec­ties vanuit een auto­bus [the beam­mo­bile] op gebouwen en con­structen in de stad, Moskou, Rus­land
The Actu­batop, 2002, Rus­sis­che volk­slied gen­er­a­tor, inter­ac­tieve instal­latie, Moskou, Rusland

Een selec­tie openin­gen, ten­toon­stellin­gen en lezingen;

2018 Open­ing instal­latie Raum Utrecht
2018 Open­ing Paltz­bi­en­nale 2018, Soest
2017 Open­ing groep­sex­posi­tie op uitn­odig­ing van Het Tijdelijk museum in voor­ma­lige Bijlmer­ba­jes, Ams­ter­dam
2017 Open­ing groep­sex­posi­tie HUMOR, Frans Hals Museum | De Hallen, Haar­lem
2017 Open­ing groep­sex­posi­tie beelden­tuin Anninga­hof, Zwolle
2016 Groep­sex­posi­tie Under Con­struc­tion, sticht­ing KOP, Breda
2016 Groep­sex­posi­tie Land­kunst, Van gogh­huis en Natu­ur­mon­u­menten, Zun­dert
2016 artist-in-residence in het Ate­lier en zomer­huis van Hen­ri­ette Roland Holst.
2016 Lez­ing op uitn­odig­ing van Spark, bouwend ned­er­land, Den Bosh
2016 Pre­sen­tatie tij­dens Art Rot­ter­dam
2015 Open­ing groep­sex­posi­tie, Kads, Ams­ter­dam
2015 Gast­do­centschap Acad­emy of Archi­tec­ture, Ams­ter­dam
2015 Open­ing groep­sex­posi­tie, Alk­maar
2015 Open­ing For­tuna, Zuidas, Ams­ter­dam
2015, Mas­ters of form, Gast­lessen, Acad­e­mie van Bouwkunst, Ams­ter­dam
2015, Liefde voor hout, Groep­sten­toon­stelling museum IJsel­stein,
2014, Water Repub­lic #4, lez­ing in Pakhuis de Zwi­jger met Leonard van Mun­ster en wethouder Udo Kock, Ams­ter­dam
2014, Lez­ing Firestarters Voda­fone, Ams­ter­dam
2014, Groep­sex­posi­tie op land­goed Untergut, Han­nover
2014, Vier­ing hoog­ste punt niewe instal­latie ile Flot­tante in park­gracht Ams­ter­dam
2014, Groep­sex­posi­tie HHHH, humor en ironie in de beeldende kunst in depen­dance Sûnenz op uitn­odig­ing van museum dr888
2014 Groep­sex­posi­tie op land­goed Beeke­sijn
2013 Groep­sex­posi­tie tij­dens Museum night Ams­ter­dam in Arti et Amici­tiae
2013 Open­ing groep­sex­posi­tie en start werkpe­ri­ode Dordt­yart, Dor­drecht
2013 Open­ing solo exposi­tie in De Fab­riek in Eind­hoven
2013 Groep­sex­posi­tie Schaduw­box­ing in St. Peterts­burg ivm Rusland/ Ned­er­land jaar
2013 de Parade der Anderen, in opdracht van Museum Dr888, Drachten
2013 Elope­ment, Artist in Res­i­dence op uitn­odig­ing van Hotel Maria Kapel bij Lugar a Dudas, Cali, Colom­bia
2012 Lez­ing op uitn­odig­ing van Tedx Ams­ter­dam
2012 Lez­ing Ignite Media­matic, Ams­ter­dam
2012 Open­ing: The danc­ing white man, door Tijs Gold­schmidt, Stadss­chouw­burg Ams­ter­dam
2012 Open­ing groep­sten­toon­stelling: Tijdelijk Museum Ams­ter­dam
2012 Open­ing: Liefde in de stad, Ams­ter­dam
2011–2012 Artist in res­i­dence — Virtueel museum de Zuidas — voors­tel voor een tijdelijk kunst­werk op het Mahler­plein, Ams­ter­dam
2011 Open­ing groep­sten­toon­stelling: ‘Kunst moet rollen’ cura­tor Elias Tiele­man, CBKU, Utrecht
2011 Open­ing groep­sten­toon­stelling: de terug-keer van Dada in Drachten, op uitn­odig­ing van cura­tor Paulo Mar­tina, Drachten
2011 Open­ing groep­sten­toon­stelling: City gal­lerie Miejska in Tarnow, Polen
2010 Lec­ture dur­ing Panorama Event Night #3: On the Edge, Impakt Fes­ti­val, Utrecht
2010 Open­ing: The Green room, groep­sten­toon­stelling trans­mis­sion | the exper­i­men­tal wait­in­groom, Cas­co­lab, Apel­doorn
2010, Pre­sen­tatie Voordekunst.nl project: Under heaven 03
2010, Open­ing: TAG! BASE! HIDE & SEEK, Cen­tre of Con­tem­po­rary Art Znaki Czasu in Torun, Polannd
2010, Open­ing: Camp­ing Ver­ti­cal, project Facade aan gevel Mag­a­z­ijn ten tijde van Mini Mar­ket, Ams­ter­dam
2009, De stad van mijn dromen #1, debat met Car­olien Gehrels in Pakhuis de Zwi­jger, Ams­ter­dam
2009, Open­ing: City island, Nieuwegein
2009, Open­ing: Under Heaven 02, Bos & Lom­mer, Ams­ter­dam
2009, Nor­mal­iz­ing the Unthink­able, groep­sex­posi­tie in Punt WG, Ams­ter­dam
2008, Lez­ing Pecha Kucha Night, pre­sen­tatie van werk, ideeën en con­cepten, Club 11, Ams­ter­dam
2008, Ave­com, Groep­sten­toon­stelling, CBKA, Arn­hem
2008, De dag van het Veem, groep­sten­toon­stelling in de Venen, CBKU, Utrecht.
2008, Sim­c­ity, groep­sten­toon­stelling, SKOL, Utrecht.
2008, 100 Years of Dutch Design, Dept inter­net­site opgenomen in de vaste col­lec­tie van het Graphic Design Museum, Breda
2007, Remote con­trolled Gera­ni­ums en een lez­ing in DOK op uitn­odig­ing van Studium Gen­erale [TU-Delft], Delft
2007, Instal­latie voor “De Avond van de Nationale Iden­titeit”, Kos­mopo­lis, Nieuwe Kerk, Ams­ter­dam
2007, W139 base­ment, groep­sten­toon­stelling, Post-CS gebouw, Ams­ter­dam
2007, Great apes, werkpe­ri­ode en ten­toon­stelling, gastcu­ra­tor Femke Lut­gerink. Sec­ond Gallery, Boston, U.S.A.
2006, Groep­sten­toon­stelling Dis­trictQ in Loods 6, Ams­ter­dam
2006, Gog­bot Fes­ti­val, groep­sten­toon­stelling, Enschede
2006, Play­mo­biel, groep­sten­toon­stelling in Arti et Amici­tiae, Ams­ter­dam
2006, Matthäus Pas­sion New Gen­er­a­tion Remix, video en muziek per­for­mance, op ver­schil­lende lokaties in Ned­er­land.
2006, Basis­beurs toegewezen gekre­gen van het fonds BKVB
2006, Ontwerp Mis­ter Mot­ley mag­a­zienes, Nom­i­natie beste cover designs 2005, Medi­afacts, Den Haag
2005, Low Tech, groep­sten­toon­stelling in Arti et Amici­tiae, Ams­ter­dam
2005, Leader voor korte NPS film van Jan­neke Van Heesch, “Brom­mer­meis­jes”
2005, Work­shop voor Brede school ‘t Koggeschip, Geuzen­veld, Ams­ter­dam
2005, Zoo, Naturis Artis Mag­is­tra, 3 x 3 meter print voor Artis, Ams­ter­dam
2005, Open­ing Back up 2005, bib­lio­theek van de Uni­ver­siteit van Ams­ter­dam
2004, Groepsen­toon­stelling Mark, cura­tor: Marten Jongema, Stedelijk Museum Ams­ter­dam
2004, Com­pressed Space, Kun­st­pro­ject in de open­bare ruimte, in samen­werk­ing met jon­geren uit de Bijlmer, Imag­ine I.C. Ams­ter­dam
2004, Vor­mgev­ing op for­maat, groep­sten­toon­stelling, Museum voor Com­mu­ni­catie, Den Haag
2004, Open­ing: Pri­vate room 02, gelu­idsin­stal­latie in de pub­lieke toi­let­ten in De Balie, Ams­ter­dam
2004, open­ing groep­sten­toon­stelling, Vor­mgev­ing op for­maat, Museum voor Com­mu­ni­catie, Den Haag
2003, Lead­ers en logo’s voor een gecom­bi­neerde actuele drama– en doc­u­men­taire­serie: De Koekoeksclub [VPRO}, Michiel van Erp
2003–2005, Mis­ter Mot­ley, Design van het mag­a­zine, de logo’s, cor­po­rate iden­tity en de web­site.
2003, RGB Video per­for­mance dur­ing the World Wide Video Fes­ti­val in De Melk­weg, Ams­ter­dam.
2002, Ontwerp van logo’s en de vor­mgev­ing van lead­ers, decoors en de cor­po­rate iden­tity voor de dra­maserie TV-7
van mug­met­de­gouden­tand en de VPRO.
2002, Debates en Cred­its, cura­toren: Tatiana Goryucheva and Eric Kluiten­berg. Exhi­bi­tion of instal­la­tions and per­for­mances in the
pub­lic domain in Yeka­trin­burg en Moskou, Rus­land
2002, Just Visu­als, Per­for­mance at audio­vi­sual mini fes­ti­val in Off Corso and dur­ing Now & Wow, Rot­ter­dam
2001, Ontwerp van lead­ers voor de tv-serie 25-minuten door Arjan Ederveen onder regie van Pieter Kramer, ism de VPRO
2001, Ki-osk, groep­sex­posi­tie in APC gal­lerie, Koln, Duitsland

2000–2002, Docent Ger­rit Rietveld Acad­e­mie, Grafisch ontwer­pen & Nieuwe media
1996–2001, kun­ste­naars,- en vor­mgev­er­scol­lec­tief Dept.

Oplei­d­ing:

1994–1995, Studieuitwissel­ing Cooper Union en Par­sons School of Art, New York, USA
1992–1996, Ger­rit Rietveld Acad­e­mie, Ams­ter­dam
1989–1990, kun­sta­cad­e­mie Arn­hem
1988–1989, kun­sta­cad­e­mie Kampen

Print

Boeken

 • Elop­ment, uit­gave Lugar a dudas en HMK, Cali, Colom­bia, 2014
 • Space Craft. Fleet­ing Archi­tec­ture and hide­outs. Lucas Feiress, Die Gestal­ten Ver­lag, Berlin 2007. ISBN 978–3-89955–192-1.
 • Debates & Cred­its Book and DVD. Eric Kluiten­berg, Uit­gev­erij De Balie, Ams­ter­dam 2003. ISBN 90–6617-298–3.
 • Deep sites intel­li­gent inno­va­tion in con­tem­po­rary web desighn, Max Bru­insma, Thames & Hud­son, 2003 ISBN 0–500-28384–2.
 • False Flat. Aron Bet­sky with Adam Eeuwens, Phaidon, ISBN 0–7148-4069–6.

Kran­ten & Magazines

 • NRC [p32] + NRC Next [C2]- Paul Steen­huis –Tir­ri­tante kunst om te laggen  20-05-2017
 • NRCGrin­niken om kunst –Frits Abra­hams– 12-06-2017
 • Finan­cieel dag­blad – Under heaven 02 – 11-11-2017
 • Com­mu­ni­catie mag­a­zine – Jeroen Siebe­link – Schip ges­trand – 06-06-2015
 • Het Parool – Ges­trand op de Zuidas – p5 – 03-03-2015
 • Het Parool – Ams­ter­dammer van de dag – ps3 – 03-03-2015
 • NRC – Jacht For­tuna kapzeist voor ABN Amro – 03-03-2015
 • De Telegraaf –Schip For­tuna ges­trand op zuidas –T13– 04-03-2015
 • Metro – Peper­duur jacht ‘strand’ op zuidas – blz 12 – 03-03-2015
 • Het Parool, Par­ti­c­ulier investeren groeit snel, Sophie van Oost­voorn, – foto: Maarten Steen­voort– 23-09-2014
 • NRC – Daan van Lent – Strand het jacht For­tuna op de Zuidas? –C9– 17-12-2014
 • Het Parool –Jiri Haa­nen– Mece­nas zal romantiek moeten red­den –foto: Peter Kers– 13-02-2014
 • De Echo –Mar­ijke Plante– Lichtkunst­werk verd­wi­jnt –Foto: Peter Kers– 20–08-14
 • Neue presse, Hen­ning Queren, 27-08-2014
 • Han­nover­sche All­ge­meine, Ronald Meyer-Arlt, 01-09-2014
 • Beelden mag­a­zine, Door Eleonoor van Beusekom, nr. 65, 1# 2014
 • Haar­lems dag­blad – Fol­lies in Beeck­estijn – 2014
 • Het Parool –Leonie Veer­man– ‘Water­val van Van Mun­ster’ – 21-7-2013
 • Het Parool [ps2]- Kindero­gen – foto – 21-06-2013
 • Eind­hovens dag­blad –Rob schoo­nen– ‘Water­val, mid­den in stad’ – Foto: Juri­aan Balke– 23-09-2013
 • De Volk­skrant –Kunst­werk bedreigd – foto: Peter Kers – 14-02-2013
 • Het Parool, ‘Een reg­gae dansend zelf­por­trait’, Merel Straathof, foto: Maarten Steen­voort, 8-9-2012
 • Zone 5300, inter­view door Eric van der Hei­j­den, #97–2012
 • De Volk­skrant – Bob Wit­man – ‘Inter­view kun­ste­naar Leonard van Mun­ster’, de week van de dansende robot’, foto: Bart Mûhl, 07-09-2012
 • De Volk­skrant, ‘Kun­ste­naars­gift flateiland’,foto Joost van den Broek, 19-10-2011
 • Het Parool, ‘Gewoon een dag om op te vrolijken’, Loes de Fauwe, foto: Klaas Fopma, 8-10-2011
 • Heart+society, ‘pio­niers in cre­atief ondernemen’,Mirjam Streefkerk#7, 2011
 • NRC Han­dels­blad, ‘De massa als de nieuwe Mece­nas’, Jan Ben­jamin, 25-7-2010
 • Het Parool, ‘Vert­ed­er­ing tussen trap­pet­jes’, Dieuw­ertje Mertens, foto: Klaas Fopma,13–9-2010
 • Het Parool, ‘Vos botst met regelt­jes in het Von­del­park’, foto: Jeroen Wan­de­maker, 3-3-2010
 • AD — Utopis­che stad op een eiland –Nienke de Roode — foto: Ruud Voest — 06–2009
 • Spits — Kun­ste­naar bouwt fata mor­gana — foto:ANP — 20-05-2009
 • De Sten­tor — Fata mor­gana onder de snel­weg — foto ANP: Ade John­son — 2009
 • Het Parool, Loor­bach, Liedewij. ‘Fata Mor­gana tussen scho­tels en beton.’ 20-mei-2009
 • Zmagazine — Een zwarte zee van asfalt — de slecht­ste plek van Ned­er­land — Lies­beth Fit & Maaike Lange — foto– Piet Her­mans — nr 15 — 07–2009
 • Ams­ter­dams stads­blad — Kunst onder de A10 — 13-05-2009
 • Trouw — Ger­rit Post — “Onbereik­baar geluk onder een lelijk viaduct” — 23-04-2009
 • LUCASX, 2009#4, Véronique Hoede­mak­ers. ‘Fan­taseren over de ultieme stad’ in . Octo­ber, 2009
 • Ons Nieuwegein –City island: stad in kunstenaarsperspectief-Grieta Felix-21–08-2009
 • Panorama — Nr23 — “En we noe­men het kunst” — Paul Tole­naar — foto: Jochem Davidse — 2009
 • open­baar kun­st­pro­ject — 2009
 • 包装与设计.,’荷兰艺术家Leonard van Mun­ster’, 2008-05-15 00:00 [点击率:2826]. ISSN 1007–4759
 • De Volk­skrant. ‘Ner­gens aankomen / paradi­jselijke kunst onder de snel­weg’ in De Volk­skrant. May 23, 2009..
 • Trouw– Ger­rit Post — “Onbereik­baar geluk onder een lelijk viaduct“, , May 23, 2009
 • LUCASX - ‘Fan­taseren over de ultieme stad’ — Véronique Hoede­mak­ers– [09#4] 10–2009
 • Stads­blad — Een stukje Paradijs onder de A10– foto;Esther Sto­bbe­laar– 27-03-2009
 • AD — Joëlle Poortvliet — Het sim­c­i­tygevoel bij de wijk Abst­ede –foto: Shody Care­man —  10-07-2008
 • AD — Kunst op Dag van het Veen — Janny Eskes — foto: Dick Duyves — 21-08-2008
 • Stads­blad Utrecht — Nienke Duime­laar — Schi­jn­wereld in Abst­ede — 11-07-2008
 • AD — Tele­foneren met gera­ni­ums — 9-11-2007
 • Het Parool –Het Veem de oud­ste broud­plaats van de stad bestaat 25 jaar– 31-03-2007
 •  NRC Han­dels­blad - ‘Mobielt­jes laten gera­ni­ums dansen’ in — 23-07-2006.

Online

Radio

 • Kun­st­stof, NTR - Radio 1, inter­view door Jel­lie Brouwer, Ma 25 aug 2014 19:00
 • de Avon­den, VPRO radioin­t­er­view door Tjitske Muss­che, 2013
 • Springvossen, Ams­ter­dam FM, radioin­t­er­view door Robert van Altena, 10-07-2012
 • BNR-radio, inter­view, 2004
 • BBC radio, inter­view, 2004

Tele­visie

 

Comments are closed.

302 Found

Found

The document has moved here.