Found

The document has moved here.

Leonard van Munster » Archive » New project: Biotoop 2.0
New project: Biotoop 2.0

Helpt u mij het  Biotoop-project te realiseren?

Het plan is om een “glazen stolp” over een natu­urge­bied te plaat­sen. Beschermd tegen wind en water geeft dit bin­nenin een enorme vrijheid.

De Biotoop die er ontstaat wordt een kunst­werk in zichzelf. Gras en bloe­men groeien bin­nenin door en de ruimte is con­tinu in veran­der­ing. Niet alleen zullen de planten en bomen rea­geren op de seizoe­nen, ook de kunst­werken die er gemaakt en te zien zijn, zullen rea­geren op de veran­derende samenleving.

De Biotoop fungeert als exper­i­menteer­ruimte en exposi­tieplek inéén. Gastkun­ste­naars of artists-in-residence zullen gevraagd wor­den om gedurende de komende jaren ingrepen in de biotoop-ruimte te doen en samen­werkin­gen aan te gaan, inspe­lend op thema’s als kli­maatveran­der­ing, mil­lieu en de maak­baarheid van ons bestaan.

De grote ruimte wordt één groot “can­vas”. Bouww­erken en of land­schap­pen zullen ontstaan maar kun­nen net zo goed weer op de schop. Zie het als een schilderij waar elke keer weer met witte verf over­heen gegaan kan wor­den zodat men op nieuw kan begin­nen. Bezoek­ers kun­nen door het glas naar bin­nen kijken en hebben zicht op een inspir­erende en dynamis­che “binnenruimte”.

Om dit project in Ams­ter­dam te kun­nen ver­wezelijken heb ik bij de Gemeente een kavel gepacht, gren­zend aan natu­ur­reser­vaat Spaarn­woude en een indus­trieel rafel­randje. Het ate­liergedeelte ter onder­s­te­un­ing van de werkza­amhe­den in de biotoop zal ik ook zelf financieren. De grote bin­nen­ruimte waar het exper­i­mentele “kun­st­land­schap” ver­ri­jst, is het deel dat ik zelf niet kan “dra­gen”. Dit bin­nenge­bied met de mogelijkhe­den die het biedt, is juist het belan­grijk­ste en inter­es­santste onderdeel van het Biotoop project.

Uw Bij­drage is zeer welkom. Iedere dona­teur ont­vangt een uitn­odig­ing voor de komende events en een waardebon om een kopje “groene” koffie te komen drinken in de Biotoop.……

Crowd­fund­ing doel
€145 / €35000

Bij­dra­gen hoger dan 34,- : In biotoop komt een plant met uw naam.

Het plan is om een “glazen stolp” over een stuk natu­urge­bied te plaat­sen en dit te gebruiken als ate­lier en exper­i­menteer­plek inéén. Beschermd tegen wind en water geeft dit bin­nenin een enorme vri­jheid. De Biotoop die er ontstaat wordt een kunst­werk in zichzelf. Bezoek­ers kun­nen door het transparante ate­lier naar bin­nen kijken en hebben zicht op een inspir­erende en dynamis­che “bin­nen­ruimte”. Gras en bloe­men van buiten groeien bin­nenin door en de biotoop veran­dert mee met haar omgev­ing. Niet alleen zullen de planten en stru­iken bin­nenin rea­geren op de seizoensveran­derin­gen, ook de kunst­werken die er gemaakt en te zien zijn, rea­geren op de veran­derende samen­lev­ing… Door ervoor te kiezen om geen beton­nen vloer aan te bren­gen, wordt de hele bin­nen­ruimte onderdeel van de plaats­ge­bon­den ingrepen en instal­laties. Men kan let­ter­lijk de grond in. De grote bin­nen­ruimte fungeert als één groot “can­vas”. Bouww­erken of land­schap­pen zullen er ontstaan maar kun­nen net zo goed weer op de schop. Zie het als een schilderij waar elke keer met witte verf over­heen gegaan kan wor­den zodat men weer opnieuw kan beginnen… 

Op deze manier met de ruimte omgaan is on-Nederlands maar erg inter­es­sant en uitda­gend. Sinds 2001 ben ik als kun­ste­naar in Ams­ter­dam geves­tigd. In bin­nen– en buiten­land realiseer ik kunst­werken in de pub­lieke ruimte. De kunst­werken die ik maak zijn vaak erg groot en staan mid­den in de samen­lev­ing: “Wat zou het inter­es­sant zijn als ik de open­bare ruimte naar bin­nen zou halen”. Door een stolp over een natu­ur­land­schap te plaat­sen wordt deze buiten­ruimte ineens een bin­nen­ruimte. Hier­door heeft het er alle schijn van, dat men door deze overkap­ping, de sit­u­atie bin­nen wil con­serveren en behouden. Zoals een muse­aal beeld dat onder een glazen kap geplaatst is ter bescherming van invloe­den van buite­naf. Echter deze natu­urlijke bin­nen­ruimte zal bli­jven groeien en veran­deren, onder invloed van dag en nacht of onder invloed van de jaar­geti­j­den. De kunst­werken en samen­werkin­gen die er plaatsvin­den, zijn al even zo veran­der­lijk en zullen inspe­len op sociale en poli­tieke vraagstukken.

Gastkun­ste­naars of artists-in-residence zullen gevraagd wor­den om gedurende de komende jaren ingrepen in de biotoop ruimte te doen, inspe­lend op thema’s als kli­maatveran­der­ing, mil­lieu en de maak­baarheid van ons bestaan.

Ned­er­land wil graag voorop lopen in duurzaam wonen, werken en leven. Het plan sluit aan bij de bewustwor-ding in onze samen­lev­ing om na te denken over duurza­amheid, waar­bij een kri­tis­che kijk op onze “maak­bare” toekomst niet onder­be­licht bli­jft: Niet voor niets zal er een grote rok­ende schoorsteen boven de kas uit­tore­nen; Het oude sym­bool voor vooruit­gang en wel­vaart, staat nu voor vervuil­ing en verkwisting.…

Om dit pro­ject­plan te realis­eren heb ik in Ams­ter­dam een kavel gepacht, gren­zend aan natuur-reservaat Spaarn­woude. De Gemeente heeft toestem­ming gegeven om het ontwerp wel­standsvrij te bouwen en is ent­hou­si­ast over het duurzame ontwerp van de biotoop. Defon kas­ruimte werkt immers als energiebron: ‘s win­ters kan de warmere lucht in de kas gebruikt wor­den om de kleine (atelier)units in de “binnenruim-te” te verwarmen.

De kavel waarop ik de kas wel­standsvrij mag bouwen, ligt naast een groot kun­ste­naarsverza­mel­ge­bouw en is gele­gen op het zuiden. Omsloten door een natu­urge­bied waar Kop­nikpaar­den en Schotse hoog­lan­ders grazen. De nieuw aan­gelegde snel­weg A5 maakt de lig­ging tussen Schiphol en het cen­trum van Ams­ter­dam uniek.

 

Comments are closed.

302 Found

Found

The document has moved here.