Nail house

_DSC5275Photo: René Gerritsen

Nail House, 2015
Leonard van Mun­ster
Schinkelkade 63

Aan de Schinkelkade heeft jaren­lang het ver­zorg­ing­ste­huis de Schinkel­haven ges­taan.
In 2012 werd het afge­bro­ken zodat er een nieuw zorg­cen­trum gebouwd kon wor­den. De bejaar­den ver­huis­den naar een tijdelijk onderkomen met het idee dat ze weer naar deze locatie kon­den terugk­eren. Anno 2015 zijn de plan­nen gewi­jzigd en zal de Schinkel­haven hier niet meer terugkomen.
Mid­den op dit braak­liggende ter­rein heeft Leonard van Mun­ster een werk gere­aliseerd. Op een berg zand staat een huisje waar licht brandt. Het lijkt wel alsof hier een bewoner des­ti­jds geweigerd heeft te vertrekken om plaats te maken voor de nieuw­bouw en dat de bouw­put ron­dom deze won­ing is afge­graven. Dit werk ver­beeldt een vorm van protest en verzet, maar ook een verlangen.….|

Deel­ne­mende kun­ste­naars zijn o.a.: Ola Lanko, Jeroen van Loon,
Isabel Miquel Arques, Emme­line de Mooij,
Leonard van Mun­ster, Michiel van Nieuwk­erk, Mariken Wessels.

Nail House, 2015
Leonard van Mun­ster
con­struc­tion site: Schinkelkade 63

The Schinkel­haven nurs­ing home stood at Schinkelkade for many years. In 2012 it was torn down so that a new care cen­tre could be built there. The elderly peo­ple moved into tem­po­rary accom­mo­da­tion, on the under­stand­ing that they would be able to return to this loca­tion. In 2015 the plans were revised and the Schinkel­haven will no longer be return­ing here.
Leonard van Mun­ster has realised a work in the mid­dle of this unde­vel­oped site. On a mound of sand stands a lit­tle house with its light on. It seems as if one of the erst­while res­i­dents has refused to leave to make way for the new-build and the build­ing site has there­fore been exca­vated around this home. This work rep­re­sents a form of protest and resis­tance, as well as a yearn­ing for secu­rity and well-being.

Among the artists tak­ing part are: Ola Lanko, Jeroen van Loon,
Isabel Miquel Arques, Emme­line de Mooij,
Leonard van Mun­ster and Michiel van Nieuwk­erk, Mariken Wessels.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Chi­nese inspiratie

The mak­ing of

Comments are closed.