Een liefdesverk­lar­ing in licht — destroyed
Een liefdesverk­lar­ing in licht — destroyed
Het werk is inmid­dels verwijderd.
De liefdesverk­lar­ing in licht was t/m Valen­ti­jns­dag 2014 te zien,
Op de brug voor het GAK-gebouw (hoek Eras­mus­gracht en de James Rosskade)
.
Mede mogelijk gemaakt door:
&   & &  &   &  
Met medew­erk­ing van: Am, Stadgenoot, ABT, stads­deel West en Deurwaarder.

foto: Pieter kers
GAK-gebouw (hoek Eras­mus­gracht en de James Rosskade)
YouTube Preview Image
VIDEO: Olga Busch, MUZIEK: Reinout Verbeek

Liefdeskunst­werk langs A10 is gesloopt!

Ams­ter­dam, feb­ru­ari 2014.….bijna valentijnsdag!

Op het dak van het voor­ma­lige Gak gebouw langs de A10 in Ams­ter­dam West staat sinds juli 2012 een lichtkunst­werk van Leonard van Mun­ster.
Het werk dreigt nu voor­goed verni­etigd te worden.…als er geen par­tij gevon­den wordt die het werk wil behouden voor de stad.

Een liefdesverk­lar­ing in licht is een kunst­werk dat Leonard van Mun­ster op uitn­odig­ing van Par­adiso [Liefde in de Stad] maakte. Het is een tien meter hoge LED-installatie die vuur­w­erk simuleert en met inter­vallen een liefdesverk­lar­ing doet oplichten.
Een per­soon­lijke bood­schap die tevens doet denken aan groot­st­edelijke neon­reclames. Het is een liefdesverk­lar­ing die groots en intiem tegelijk is.

Niet alleen vanuit de duizen­den auto’s rij­dend op de ring­weg A10 heeft men goed zicht op het kunst­werk, ook vanuit de omliggende straten of varend over de Eras­mus­gracht kan men het werk zien. Er zijn zelfs berichten van mensen die het vanaf hun balkon in het cen­trum kun­nen aan­schouwen.
Het Kunst­werk paste goed bij de nieuwe bestem­ming die het Gak gebouw heeft gekre­gen: stu­den­ten,- en starter­skoop­wonin­gen. Juist in je stu­den­ten­tijd ont­moet je je nieuwe liefde en ga je nieuwe con­tacten aan.
Een posi­tief beeld in stads­deel West dat te boek staat als een buurt in opkomst en dat niet altijd even posi­tief in het nieuws komt.

Eind feb­ru­ari zal het werk van het dak getakeld wor­den.
Als zich geen liefheb­bers melden zal dit liefdeswerk voor altijd doven,..

Op uitn­odig­ing van Par­adiso maakt Leonard van Mun­ster een werk voor het kun­st­pro­ject Liefde in de Stad. Een liefdesverk­lar­ing in licht, dat groots en intiem tegelijk is. Een per­soon­lijke bood­schap in een lichtin­stal­latie die doet denken aan groot­st­edelijke neon reclames. Een 9 meter hoog kunst­werk dat op het GAK-gebouw langs de A10 is geplaatst

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Love in the City intro­duces Aphrodite of Ams­ter­dam, a piece of art by Leonard van Mun­ster in the pub­lic space. The dec­la­ra­tion of love on the rooftop of a build­ing will be vis­i­ble a few days from now,..

Over­look­ing the city’s A10 ring road, the 10m high LED-installation sim­u­lates fire­works com­bined with the flash­ing words “Ik hou van je” (“I love you”) shown at inter­vals. Arup is respon­si­ble for all struc­tural aspects of the art work.

The lit mes­sage is both grand and inti­mate: a per­sonal mes­sage that resem­bles a met­ro­pol­i­tan neon adver­tise­ment. The piece of art can be seen from a dis­tance, espe­cially by motorists on the A10 ring road.

Love in the City is an art project by Par­adiso, aim­ing to stim­u­late love in the urban habi­tat. The project invites artists, sci­en­tists, writ­ers and musi­cians to deploy their cre­ativ­ity to pro­mote love. Love in the City is an exper­i­ment, where orig­i­nal­ity and con­ta­gion rule over con­trol­la­bil­ity. Love can’t be defined, but can be missed. Van Mun­ster was com­mis­sioned by Love in the City (‘Liefde in de stad’) to cre­ate this installation.

The offi­cial open­ing of the instal­la­tion will be held on 26 June. A lit­tle film clip of the art work can be found here.

The project was made pos­si­ble by AFK, Arup, PFT-profiles, Konin­klijke Saan, Nedal Alu­minium, the Don Leo organ­i­sa­tion and Par­adiso, in coöper­a­tion with Stads­deel West, Stadgenoot, AM and Deurwaarder.

YouTube Preview Image

Older posts:
Op het moment zijn wij ver­schil­lende onderde­len aan het pro­duc­eren in Ned­er­land. De werkza­amhe­den zijn inmid­dels al weer voort­gezet op het dak van het Gak gebouw.
De gemeente heeft in 2012 een ver­gun­ning afgegeven voor de komende 4 jaar.

Samen­werk­ing met: ARUP, een onafhanke­lijke firma van ontwer­pers, plan­ners, inge­nieurs, con­sul­tants en tech­nisch spe­cial­is­ten & NEDAL Alu­minium B.V.: sinds 1938 & PFT PROFILES™ pro­du­cent hoog­waardige glasvezel, kool­stofvezel en aramide­vezel ver­sterkte profie­len [ zie foto boven ].

Dagelijks trekt er veel pub­liek voor­bij of stil­staand in de file,…

Let­ters  bij de douane in China,…  Leuk tegelvlo­ertje overgens.

S. Uildriks overziet de stad,…
Senior Bridge Engi­neer d. Tuin­stra tij­dens inspec­tie i.v.m. de constructieberekeningen.


foto: Pieter kers
GAK-gebouw (hoek Eras­mus­gracht en de James Rosskade)

foto: Pieter Kers

Comments are closed.

Sign up to mailling event list
We will only send you, now and then, info about openings and new works.* = required field